Evaluační činnost TA ČR v roce 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) v průběhu roku 2019 realizovala hodnocení čtyř programů účelové podpory. Ve dvou případech se jednalo
o evaluace průběžné, ve dvou o závěrečné.

První byla dokončena průběžná evaluace Programu ALFA. Přípravné práce na této evaluaci započaly již závěrem roku 2017, probíhaly během celého roku 2018 a počátkem roku 2019 byly zveřejněny výstupy a závěry. Evaluace Programu ALFA tak představuje nejrozsáhlejší hodnocení,
které TA ČR doposud v rámci svých programů uskutečnila. 

Hlavním cílem průběžného hodnocení Programu bylo vyhodnotit jeho nastavení a realizaci, zjistit, jaké jsou jeho dosavadní přínosy, a zároveň dát doporučení pro realizaci navazujícího Programu EPSILON.

Ze závěrů vyplynulo, že díky Programu ALFA vznikly nové spolupráce a posílila se stávající partnerství mezi výzkumnými organizacemi
a podniky. Podpořené subjekty celkem investovaly z vlastních zdrojů více než 5 mld. Kč. Velká část výzkumných aktivit by se bez přidělené dotace neuskutečnila buďto vůbec, anebo pouze v omezené míře. 

Pro evaluační praxi v rámci TA ČR byla tato evaluace jedinečná a velmi přínosná. Byla zde poprvé využita metoda Outcome Harvesting
a kontrafaktuální analýza. Provedené hodnocení bylo rovněž velkým vstupem pro vznikající Metodiku ProEval. Zástupci TA ČR prezentovali zkušenosti z této evaluace na konferenci Evaluační jednotky NOK (EJ NOK) a také zástupcům RVVI.

Závěrem roku 2019 byla dokončena průběžná evaluace Programu ÉTA. Tato evaluace identifikuje riziková a současně efektivní místa Programu
v průběhu jeho implementace. Hodnocení bylo zaměřeno na tři hlavní okruhy – administrace veřejných soutěží a projektů, hodnotící proces a výběr projektů k podpoře a naplňování cílů Programu.

Z hodnocení vyplynulo, že je Program unikátní svým zaměřením, které se výrazně odlišuje od programů ostatních poskytovatelů, a to i v mezinárodním měřítku. Výsledky hodnocení přinesly důležité změny do dalšího fungování Programu. Byl zaveden nový odborný oponentský posudek zaměřený speciálně na oblast SHUV, dále byla upravena přihláška do soutěží, a také proces hodnocení projektů pro následující veřejné soutěže.

V průběhu roku 2019 byly dále realizovány dvě závěrečné evaluace, a to Programu BETA a Programu OMEGA

Závěrečné hodnocení Programu BETA, tedy Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy, bylo zpracováno tři roky po ukončení Programu a v době realizace návazného Programu BETA2. Cílem hodnocení bylo především posoudit splnění cílů a dosažených přínosů Programu. 

Ze závěrů evaluace vyplynulo, že v Programu byly realizovány projekty různorodého charakteru aktivit VaV pohybujících se ve škále od rešerší
až po vývoj nových (informačních) systémů, a že většina vytvořených poznatků byla využita přímo orgány státní správy nebo jimi zřízenými organizacemi. Program je uživateli, tedy primárně jednotlivými ústředními orgány státní správy, považován za potřebný a přínosy za nezanedbatelný. V Programu byly realizovány veřejné zakázky naplňující 35 z celkového počtu 45 specifických cílů, tímto bylo naplněno přibližně 78 % specifických cílů Programu BETA.

Cílem ex-post evaluace Programu OMEGA bylo vyhodnotit relevanci a potřebnost Programu pro české prostředí společenskovědního výzkumu
a zároveň i jeho efektivitu. Zhodnotit výstupy a výsledky dosažené v rámci Programu, a také jeho přínosy (dopady). Mezi hlavní závěry této evaluace patřilo zjištění, že je Program OMEGA vnímán jako stavební kámen podpory aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách, na nějž mohl úspěšně navázat již zmiňovaný Program ÉTA, a jako takový měl průkopnický a edukativní význam jak pro řešitele, tak pro poskytovatele.

Obě výše zmiňovaná závěrečná hodnocení byla zadána externímu zpracovateli prostřednictvím veřejné zakázky. Evaluačnímu týmu v rámci TA ČR, tak realizace těchto evaluací přinesla zkušenost s řízením veřejných zakázek a zkušenost s koordinací a komunikací s externím dodavatelem, a to nejen při zadávání evaluace, ale i po celou dobu její realizace a akceptaci jejích výstupů. Tyto evaluace přinesly taktéž řadu metodických poznatků, které budou TA ČR využívány i při budoucích evaluacích.

Na rok 2020 je TA ČR naplánováno dalších pět evaluací programů účelové podpory. Jedná se o průběžnou evaluaci programů BETA2, THÉTA a ZÉTA společně s ex-ante evaluací Programu SIGMA a závěrečnou evaluací Programu GAMA.