Evropská partnerství: Nový typ podpory pro mezinárodní projekty

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásí na podzim 2021 první společnou mezinárodní výzvu v rámci nového připravovaného nástroje unijního programu Horizont Evropa (HE) – Evropská partnerství. Evropská partnerství jsou nástroj, který nahradí dosud využívané nástroje jako ERA-NET Cofund, Společné programové iniciativy (JPIs), Společné technologické iniciativy (JTIs) a další. 

Existují tři typy EU partnerství, z nichž TA ČR se zapojí do jednoho, tzv. cofundového (Spolufinancovaného) typu. Stejně jako nástroj ERA-NET Cofund, EU partnerství cofundového typu dávají příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských států (jako je TA ČR), asociovaných zemí a většinou i některých neevropských států vyhlašovat společné mezinárodní výzvy na dohodnuté téma. Evropská komise do rozpočtu na podporu projektů národním poskytovatelům přispívá 30 % celkové částky. 

Partnerství jsou rozdělena tematicky a momentálně je jich v přípravě 48. Z toho 14 partnerství jsou v pokročilé fázi přípravy (tzv. první vlna), kde se sbírá vyjádření k podpoře už teď. V první vlně se TA ČR zapojí do čtyř partnerství, která navazují na její současně probíhající ERA-NET Cofundy a další aktivity: AquaticPollutants (partnerství Water4all), BiodivRestore a BiodivClim (partnerství Biodiversa) a PED (partnerství Driving Urban Transition a Clean Energy Transition). Partnerství Biodiversa plánuje vyhlásit první společnou výzvu už na podzim roku 2021. Ostatní tři partnerství, plánují vyhlásit výzvu začátkem roku 2022.

Pro uchazeče výzev v EU partnerstvích se proces zapojení nebude výrazně lišit od zapojení do výzev nástroje ERA-NET Cofund. Projektové návrhy budou moci podávat mezinárodní projektová konsorcia tvořená stanoveným počtem partnerů z různých zemí zapojených do dané výzvy. Výzvy budou opět organizovat národní poskytovatelé podpory, kteří budou koordinovat zapojení uchazečů ze své země a budou provádět kontrolu způsobilosti k podpoře. Uchazeči se budou řídit mezinárodními pravidly a také pravidly svého národního poskytovatele. Ve většině výzev bude probíhat centralizované mezinárodní hodnocení návrhů projektů. Úspěšné uchazeče podpořených projektů financují jejich národní poskytovatelé. 

Většina partnerství spolufinancovaného typu, do kterých se plánuje TA ČR zapojit, bude vyhlašovat až 6 výzev, na které bude poskytovatelům podpory přispívat Evropská komise. Tyto výzvy se budou řídit pravidly unijního programu, tedy Horizont Evropa.