GENDERACTIONplus: Nový projekt Horizont Evropa pro posílení genderové rovnosti v evropském výzkumném prostoru 

Ve dnech 8. – 10. června 2022 se v Praze uskutečnilo zahajovací setkání projektu Horizontu Evropa GENDERACTIONplus, který koordinuje NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Cílem konsorcia složeného z 26 národních úřadů, grantových agentur a výzkumných organizací z celkem 21 evropských zemích, je prohloubit evropskou spolupráci a přispět k větší koordinaci v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu.

Konsorcium se v následujících třech letech ve své činnosti zaměří na pět klíčových oblastí. Půjde například o to monitorovat aktivity na podporu genderové rovnosti v Evropě, vytvořit nástroje pro hodnocení toho, jak se daří naplnit a jaké jsou dopady plánů genderové rovnosti. Dalším tématem jsou politiky v oblasti genderově podmíněného násilí, včetně sexuálního obtěžování v akademickém prostředí nebo genderová dimenze v obsahu bádání. Poslední oblastí je, jak zahrnout do výzkumu provázanost mezi různými formami potenciálních znevýhodnění, jako je gender, etnicita, zdravotní znevýhodnění či sexuální orientace.

Své cíle bude nově zahajovaný projekt GENDERACTIONplus naplňovat prostřednictvím vzdělávacích aktivit, výměny zkušeností a také poskytováním strategických doporučení pro evropské i národní organizace odpovědné za výzkum a vývoj. V rámci projektu vzniknou dvě komunity pro sdílení praxe. Jednu budou tvořit zástupci a zástupkyně ministerstev a dalších národních úřadů, druhou pak poskytovatelé finanční podpory. V obou skupinách budou také zástupci a zástupkyně akademické a expertní veřejnosti.