INFORMACE K VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 9. 5. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

  • Na rozdíl od 1. veřejné soutěže v případě aplikačního garanta TA ČR informuje, že podnik může být aplikačním garantem pouze v případě, že bude i uchazečem projektu. Důvodem je minimalizace rizik nedovolené veřejné podpory.
  • Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields or Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.
  • Maximální míra podpory za projekt bude 80 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována. Důvodem je sladění maximální možné míry podpory na program s mírou podpory na projekt. Projekt bude možné v případě výzkumných organizací nebo územních samosprávných celků nadále dofinancovat z veřejných i neveřejných zdrojů.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA bude TA ČR pořádat v Praze informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR www.tacr.cz.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu ÉTA, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži programu ÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk