Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D.


POZICE

Členka předsednictva TA ČR

MOBILNÍ TELEFON

+420 777 456 724

E-MAIL

vavrova@tacr.cz

SÍDLO KANCELÁŘE

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D.

ČLENKA PŘEDSEDNICTVA TA ČR

Ing. Kamila Vávrová vystudovala ZČU FEL v Plzni v oboru technická ekologie a UJEP FŽP v Ústí nad Labem v oboru revitalizace krajiny, v roce 2006 získala titul Ph.D. na ČZU v Praze na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, téma disertační práce: “Porosty rychle rostoucích dřevin pěstované v minirotaci – zhodnocení ekonomických a krajinných aspektů”.

Od roku 1999 pracuje jako výzkumný pracovník odboru fytoenergetiky a biodiverzity Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. Dlouhodobě se specializuje na výzkum lignocelulózních plodin k produkci biomasy pro energetické účely, se zaměřením zejména na ekonomické a krajinné hodnocení těchto plodin, stanovení potenciálu biomasy, ale i palivovým řetězcům včetně logistiky. Dlouhodobě byla a je řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika grantových projektů zaměřených na problematiku biomasy, jako energetického a průmyslového zdroje. Její spolupráce se zahraničím byla navázána v rámci projektu VIEWLS „Clear data on Clean Duele“ a také v rámci publikační a přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích, tak i v prestižních impaktových časopisech.

Od roku 2000 je členkou v České společnosti pro ekonomiku energetiky CZAEE a od roku 2012 členkou rady instituce ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. Mezi lety 2016 až 2020 byla členkou výzkumné rady Technologické agentury ČR. Od 30. března 2020 působí ve funkci členky předsednictva TA ČR. Věnuje se také gendrové problematice v oblasti výzkumu.