prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs


POZICE

Místopředseda TA ČR

MOBILNÍ TELEFON

+420 778 448 129

E-MAIL

zdenek.kus@tacr.cz

SÍDLO KANCELÁŘE

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

MÍSTOPŘEDSEDA TA ČR

Zdeněk Kůs vystudoval České vysoké učení technické v Praze (promoval v roce 1984 a získal tak titul Ing.). Doktorát získal v roce 1996 na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci (obdržel tak titul Dr.). Na téže fakultě se v roce 2000 habilitoval (tj. získal titul doc.) a v roce 2006 byl jmenován profesorem.

Ve své odborné práci se zabývá aplikacemi výpočetní techniky v textilní a oděvní výrobě, simulací výrobních procesů v oděvní výrobě a vývojem měřicích metod pro textilní materiály a výrobky. V letech 1999 až 2004 vykonával funkci předsedy Akademického senátu Technické univerzity v Liberci, od roku 2004 působil jako prorektor pro rozvoj a výstavbu. V říjnu 2009 byl zvolen rektorem TUL.

V lednu 2010 ho do funkce jmenoval prezident Václav Klaus, řízení univerzity se ujal od 1. února 2010. Na podzim 2013 funkci rektora obhájil, následně jej v lednu 2014 jmenoval prezident Miloš Zeman. Druhé funkční období mu započalo 1. února 2014 a skončilo na konci ledna 2018.

Byl místopředsedou České konference rektorů pro oblast tvůrčích činností a v letech 2016–2017 byl členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Na členství v radě rezignoval v momentě, kdy se stal místopředsedou Technologické agentury ČR. V roce 2017 obdržel cenu Pocta hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.