Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Vítáme Vás v elektronické podatelně Technologické agentury České republiky. Úřední hodiny a pravidla pro elektronické podání naleznete níže.

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Adresou pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat, je:

Technologická agentura České republiky
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý zavřeno
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno

Elektronické podání

Je možné podat prostřednictvím datové schránky, e-mailové zprávy* nebo na technickém nosiči dat.

 • Identifikátor datové schránky je: afth9xp (maximální velikost 100 MB)
 • Elektronická adresa podatelny je: posta@tacr.cz (maximální velikost 10 MB)
 • Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat jsou:
  USB plug&play zařízení (bez instalace ovladačů). Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

*Pokud je v níže uvedených případech nutné, aby odesílatel opatřil podání provedené prostřednictvím elektronického podpisu, musí být tento elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Takto elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

 • Příjem a zpracování elektronických podání:

  Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem kontroly e-podání z hlediska přítomnosti viru atd. Pokud si odesílatel vymíní, může být další komunikace s TA ČR vedena výhradně v listinné podobě. Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).


 • Přijímané datové formáty jsou:

  Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou v souladu s Přílohou č. 3, vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů:

  Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
*.HTM, *.HTMLhypertextový dokument
*.TXTprostý text
*.RTFdokument v textovém standardu RTF
*.PDFdokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®
*.DOCdokument MS Word
*.DOCX                         dokument MS Word
*.XLSdokument MS Excel
*.XLSXdokument MS Excel
*.XMLExtensible Markup Language Document
*.PPTMS PowerPoint Presentation
*.PPTXMS PowerPoint Presentation
*.JPG/*.JPEG/*.JFIFJoint Photographic Experts Group File Interchange Format
*.GIFGraphics Interchange Format
*.ZFONativní formát typu XML aplikace 602XML Filler
*.ZIPZone Improvement Plan

Nakládání s dokumenty obsahujícími vady dokumentů podle ustanovení § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument TA ČR dále nezpracovává.

Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči TA ČR činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

 • Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem s výjimkou zaslání do datové schránky TAČR dle § 18 odst. 2 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (§ 37 odst. 4), musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, tj. v případě:
  • § fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • § soukromě podnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • § právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
 • V případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem s výjimkou zaslání do datové schránky TA ČR dle § 18 odst. 2 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.
 • Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád): pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem s výjimkou zaslání do datové schránky TAČR dle § 18 odst. 2 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Podání podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti); ve znění pozdějších předpisů