Podatelna

Vítáme Vás v elektronické podatelně Technologické agentury České republiky.

Elektronické podání je možné podat prostřednictvím e-mailové zprávy* odeslané na adresu  nebo na technickém nosiči dat (CD se souborovým systémem ISO9660, USB FlashDisku).

Nosič můžete doručit do podatelny Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, PSČ 160 00, Praha 6 v úředních hodinách podatelny. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí8:00 – 16:00
Úterý8:00 – 13:00
Středa8:00 – 16:00
Čtvrtek8:00 – 13:00
Pátek8:00 – 13:00


*Pokud je v níže uvedených případech nutné, aby odesílatel opatřil podání provedené prostřednictvím  elektronickým podpisem, musí být tento elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Takto elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na www.ica.cz

Validace účtů mojeID

Podatelna TA ČR provádí validace účtů mojeID ve svých úředních hodinách. Bližší informace naleznete na stránce Výhody MojeID.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Technologické agentuře ČR činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4), musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle §37 odst.2, tj. v případě:

§ fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

§ soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;

§ právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle §37 odst.5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Požadavky na elektronická podání:
Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

*.HTM, *.HTMLhypertextový dokument
*.TXTprostý text
*.RTFdokument v textovém standardu RTF
*.PDFdokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®
*.DOCdokument MS Word
*.XLSdokument MS Excel
*.XMLExtensible Markup Language Document
*.PPTMS PowerPoint Presentation
*.JPG/*.JPEG/*.JFIFJoint Photographic Experts Group File Interchange Format
*.GIFGraphics Interchange Format

Příjem a zpracování elektronických podání:
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem kontroly e-podání z hlediska přítomnosti viru atd.

Pokud si odesílatel vymíní, může být další komunikace s Technologickou agenturou ČR vedena výhradně v listinné podobě.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

Vzor potvrzení doručení datové zprávy

Vztahující se legislativa:

  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb.
  • zákon č. 227/2000 Sb. (v platném znění) o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu
  • standardy ISVS ministerstva informatiky týkající se elektronického podpisu