Konzultace k možnostem řešení potřeby: TIMD0028 "Aktualizace postupů a digitalizace procesu posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o."

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 29. června 2022 od 13:00 hodin se v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MD k projektu TIMD0028 s názvem „Aktualizace postupů a digitalizace procesu posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o.“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze ho hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Obsahem navrhované výzkumné potřeby je analýza potřeb organizace, aktualizace postupů, digitalizace a empirické ověření validity nového procesu pro posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti správa železnic, s.o. (SŽ). V rámci společnosti SŽ je prováděno posouzení psychologické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání, a to u těch zaměstnání, které stanovuje interní směrnice organizace. Jedná se zejména o pozice, kterých výkon přímo ovlivňuje bezpečnost drážního provozu a provozuschopnost dráhy, případně pozice, u kterých se předpokládá intenzivní interpersonální kontakt.

Smyslem posouzení je zajištění maximální možné bezpečnosti a provozuschopnosti dráhy tím, že se eliminuje selhání lidského činitele s následnými negativními dopady v podobě vzniku mimořádných událostí nebo nehod.

Cílem realizace projektu je dosažení logicky na sebe navazujících dílčích výstupů A-E prostřednictvím minitendrů:

A) Analýza obsahu práce u posuzovaných zaměstnání a definování psychických nároků na výkon zaměstnání
B) Analýza aktuálního katalogu prací a posouzení vhodnosti zařazení nových zaměstnání pro posouzení
C) Posouzení aktuálních postupů posuzování (psychodiagnostické metody – vč. norem, kritéria posouzení, postup posouzení, další psychologické metody posouzení), vytvoření nové metody
D) Digitalizace postupu posouzení – vytvoření a pilotní otestování
E) Provedení validizační studie s cílem prokázání vhodnosti nově navrhovaného postupu posuzování

Předpokladem je zapojení do realizace experty z těchto oblastí:

  • psychologie, psychodiagnostiky, metodologie výzkumu
  • pracovní psychologie, dopravní psychologie, resp. drážní dopravy
  • expert v oblasti informačních systémů a informačních technologií

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.Vstup je po zaregistrování zdarma. Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději týden před jejím konáním.