Pozvánka: Konzultace k možnostem řešení potřeby: TITXMZV930 "Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR"

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 29. října 2019 od 13:00 hodin se v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání
s dodavateli a zástupci resortu MZV k projektu TITXMZV930 s názvem „Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze ho hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je získat kvalifikované podklady pro strategické rozhodování státní správy v oblasti zahraniční politiky státu a pro aktualizaci koncepčních dokumentů s využitím společného konceptuálního rámce.

Cílem realizace projektu je skupina výstupů z jednotlivých dílčích minitendrů, zaměřených na kvalitativní výzkum zahraniční politiky ČR v souladu
s Koncepcí výzkumu MZV (2017-2021) ve dvou rovinách:

  1. Vzhledem k směrům, cílům, rámcovým tématům a dalším otázkám reflektujícím kontext, podobu a zaměření vztahů s jednotlivými státy nebo regiony, popřípadě zájmy ČR v multilaterálních uskupeních a fórech, které vůči těmto zemím a regionům formulují společné postoje a politiky.
  2. Vzhledem k prioritním průřezovým oblastem, které kontext, podobu a zaměření bilaterálních a multilaterálních relací ovlivňují, a které jsou určující pro formulaci zahraničněpolitických zájmů ČR.

Projekt by měl mít globální záběr s ambicí zahrnout relevantní teritoria a průřezové oblasti podle Koncepce zahraniční politiky ČR a Koncepce výzkumu MZV. Hlavním výstupem projektu bude výzkumná zpráva, která promítne výsledky teritoriálně a věcně zaměřených dílčích projektů (minitendrů) do společného konceptuálního rámce. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději týden před jejím konáním.  

Zápis z proběhlé konzultace ZDE.