Metodika PCP

Obecné informace k metodě PCP

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, anglicky „Pre-Commercial Procurement“, představuje fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnuje sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Metodou PCP lze využít při uspokojování náročných potřeb vyžadujících technologicky složitá řešení. Aplikuje se buď při hledání zcela nových řešení, která na trhu ještě neexistují, nebo při vylepšení stávajících, avšak nedostatečných řešení, u nichž je nutný další výzkum a vývoj.

pcp ilustrace

K názornému příkladu lze použít níže uvedený obrázek, který vychází ze Sdělení Komise KOM (2007) 799.

Další prezentační informace k metodě PCP jsou umístěny na stránce CORDIS – Community Research and Development Information Service.

Metoda PCP je vymezená legislativou Evropského společenství zejména ve sdělení KOM (2007) 799 v konečném znění.

Dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES konkrétně dle důvodu č. (47) platí, že… řada modelů zadávání veřejných zakázek je uvedena ve sdělení Komise ze dne 14. prosince 2007 nazvaném „Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelně vysoké kvality veřejných služeb v Evropě“, které se týká veřejných zakázek na ty služby v oblasti výzkumu a vývoje, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

Implementace metody PCP v České republice je díky ZVZ možná prostřednictvím rámcové smlouvy a/nebo soutěží o návrh v případě specifických (dílčích) řešení. Předmětem rámcové smlouvy je obecné vymezení podmínek a postupů společných všem fázím, resp. všem dílčím soutěžím o návrhy (tzv. minitendrům):

 1. postupů a podmínek při vyzývání uchazečů k předkládání návrhů řešení do minitendru,
 2. postup výběru nejvhodnější nabídky návrhu řešení v minitendru,
 3. způsob uzavření smlouvy o poskytnutí podpory k vybranému návrhu řešení v minitendru,
 4. práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené na základě minitendru mezi poskytovatelem a příjemcem podpory a
 5. práva k výsledkům výzkumného projektu.

Rámcová smlouva je uzavírána s předem neomezeným počtem dodavatelů splňujících příslušnou kvalifikaci, kteří prostřednictvím soutěží o návrhy participují na vývoji vytyčeného řešení. Klíčem k úspěchu je nalezení a udržení vyvážené hranice mezi „rychlejším a levnějším“ postupem, kdy tempo, jednotlivé fáze a výslednou podobu řešení předurčuje jeden dodavatel, a postupem „pečlivějším a nákladnějším“, jejž udává poskytovatel.
Veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích s využitím metody PCP – pořadové číslo 1.

Vývoj software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP

Vyhlášena ve věstníku veřejných zakázek dne 28. února 2014.

Vyhlášení veřejné zakázky předcházela veřejná debata nad způsobem provedení a technickými parametry. TA ČR obdržela celkem 9 nabídek na uzavření rámcové smlouvy. Jeden z uchazečů podal proti rozhodnutí zadavatele námitku, která byla zamítnuta. Uchazeč pak využil svého práva obrátit se k orgánu dohledu (ÚOHS).

ÚOHS ve svém rozhodnutí č. j.: ÚOHS-S407/2014/VZ-16723/2014/511/ABr, které nabylo právní moci 27. 8. 2014, návrh stěžovatele zamítl.

V současné době se probíhá Fáze 2.

 1. Fáze: Zkoumání řešení
  • Minitendr č. 01 První návrh technologického řešení
  • Minitendr č. 02 Řešení otázek nezbytných pro vývoj software v rámci legislativního prostředí pro zpracování archiválií
  • Minitendr č. 03 Řešení otázek nezbytných pro vývoj software v rámci technických podmínek jednotlivých archivů
  • Minitendr č. 04 Optimalizace procesního modelu a související návrh funkčních požadavků
  • Minitendr č. 05 První návrh technologických variant
  • Minitendr č. 06 Vývoj softwaru pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP
 2. Fáze: Zhotovení prototypů
  • Minitendr č. 07 Koordinace a technologické řízení vývoje
  • Minitendr č. 08 Vytvoření prvního prototypu základu uvažovaného řešení pro pořádání archiválií
 3. Fáze: Testování
 4. Fáze: Dokončení řešení

esf banner

Metodická část projektu PCP je spolufinancována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Zefektivnění TA ČR, CZ.1.04/4.1.00/D4.00003.