Mimořádná dotační výzva České rozvojové agentury Sýrie a Irák

Česká rozvojová agentura vyhlásila dne 19.03. 2021 mimořádnou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (Program B2B) na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2021 

  • Mimořádná dotační výzva Sýrie a Irák

Tato výzva je uveřejněna v rámci implementace programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v souladu s usnesením vlády z 26. srpna 2019 č. 587 o pokračování humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2020 – 2021. Dále je tato výzva uveřejněna v souladu a v rámci implementace programu Podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018 – 2021, přijatém usnesením vlády z 29. listopadu 2017 č. 824/2017 ve znění usnesení vlády z 21. března 2018 č. 189 ke změně některých usnesení vlády. Teritoriálně se výzva vztahuje na Syrskou arabskou republiku a na Iráckou republiku.

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů (nejvýše však 2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu.

Cílem Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů). Program je rozdělen na fázi Přípravy a fázi Realizace. Hlavními výstupy v rámci fáze Přípravy jsou Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány pro ověření podmínek podnikatelského, rozvojového a investičního záměru. V rámci fáze Realizace jsou podporovány tyto hlavní druhy aktivit: Vstup na trh s místním partnerem; Přenos know-how a/nebo Rozvoj soukromého sektoru s českým zájmem.

  • Žádosti je možno předkládat do 23.04.2021, do 15:00, dle instrukcí ve výzvě.

Více informací o Programu B2B, znění aktuální dotační výzvy stejně tak jako formuláře žádostí a příklady úspěšných projektů naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

Rádi Vám, i ve spolupráci s pracovníky místních zastupitelských úřadů, poradíme s Vašimi podnikatelskými záměry. Kontaktujte prosím Mgr. Barboru Žák Vlasovou, manažerku programu (vlasova@czechaid.cz, tel.: + 420 734 110 415) nebo Jana Wikturnu, odborného pracovníka programu (wikturna@czechaid.cz, tel.: + 420 251 108 147).