Nová povinnost pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 2

Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 2, že nad rámec požadavků ohledně prokázání způsobilosti uchazečů stanovených v Zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou soutěž, se stanovuje následující povinnost:

Vložit do návrhu projektu údaje o skutečném majiteli ve formě výpisu dle § 14 odst. 3 písm. e) bod 2. z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Tato povinnost je nově dána novelou zákona č. 527/2020 Sb., a to konkrétně částí osmou, která nabyla účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů 1. 6. 2021. 

Je nutné si stáhnout v evidenci skutečných majitelů (dostupné zde) pdf verzi výpisu skutečných majitelů a vložit jí jako přílohu do návrhu projektu. V případě, že Vaše organizace v tomto rejstříku není, přiložíte do příloh návrhu projektu v ISTA návrh na zápis údajů do evidence skutečných majitelů (včetně potvrzení o doručení na příslušný rejstříkový soud) či žádost o zápis podanou u notáře (včetně osvědčení pro zápis).