Nové všeobecné podmínky vznikly na základě zkušeností a konzultace s příjemci

Jak jsme vás již informovali v předchozích měsících, Technologická agentura České republiky (TA ČR) vydala nové všeobecné podmínky ve verzi 8. Tyto všeobecné podmínky čerpají z předchozích verzí, zkušeností z podpory projektů aplikovaného výzkumu a inovací a online veřejné konzultace, která probíhala v únoru a březnu tohoto roku. TA ČR tuto konzultaci realizovala s cílem získat zpětnou vazbu od příjemců v případě, že by byla praxe příjemců zásadně odlišná od aktualizovaných částí a nové všeobecné podmínky by příjemcům znemožnily zdárné řešení projektů. TA ČR tímto děkuje za veškeré podněty, které v rámci této veřejné konzultace obdržela všemi těmito podněty se TA ČR zabývala a některé do všeobecných podmínek zapracovala.

Nové všeobecné podmínky jsou účinné od 13. května 2024 a TA ČR je zahrnuje do nových veřejných soutěží, výzev a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných od 15. května 2024. Nenahrazují předchozí verze všeobecných podmínek, které zůstávají platné pro příjemce ze starších veřejných soutěží, výzev a veřejných zakázek (verze všeobecných podmínek platné pro jednotlivé projekty jsou viditelné ve smlouvě o poskytnutí podpory, případně v informačních systémech TA ČR).

Všeobecné podmínky jsme aktualizovali, abychom zdůraznili a zpřesnili některé z povinností příjemců podpory, ve kterých příjemci dříve chybovali. Zároveň jsme se snažili podmínky zjednodušit, zpřehlednit a některé skutečnosti srozumitelněji popsat. K těmto úpravám jsme přistoupili s cílem snížit příjemcům administrativní zátěž, zlepšit srozumitelnost a přehlednost a vyvarování se zásadních pochybení ze strany příjemců. Všeobecné podmínky také obsahují úpravy v souvislosti se změnou evropských předpisů a nařízení (především Obecné nařízení o blokových výjimkách – GBER) a národní legislativou, předpisy a postupy (např. metodické postupy v rámci Národního plánu obnovy). Součástí úprav všeobecných podmínek jsou také opatření, která mají napomoci popularizaci a šíření informací o úspěšných projektech.

Nové všeobecné podmínky jsou dostupné ke stažení na tomto odkazu a oproti předchozí verzi obsahují především následující úpravy:

 • úpravu a upřesnění definic některých pojmů včetně zavedení nového pojmu „výzva”,
 • odlišení poskytnutí podpory (obecnější formální krok) od převodu finančních prostředků (praktický krok převodu prostředků),
 • zpřehlednění části o vrácení nevyčerpané podpory,
 • vyjasnění a zdůraznění některých povinností hlavního příjemce (včetně nezadržování podpory, splňování podmínek způsobilosti a některých podmínek zadávací dokumentace po celou dobu řešení projektu, vedení dvojího účetnictví a zamezení dvojímu financování a plnění pravidel povinné publicity, předávání požadovaných důvěrných informací a osobních údajů členů řešitelských týmů pro výkon veřejnosprávní kontroly ze strany poskytovatele) a upřesnění důsledků porušení těchto podmínek,
 • úprava u důsledků porušení povinností, která umožňuje částečné krácení po provedení správního uvážení (v souladu s judikátem Ústavního soudu; sp. zn. III. ÚS 1344/23), možnost krácení dotace v plné výši je zachována,
 • vyjasnění práva poskytovatele vypovědět smlouvu, pokud postup při řešení projektu nevede k naplnění cílů projektu,
 • doplnění příkladů tzv. příjmů z projektu o vratky za reklamované zboží a sankce dodavatelů,
 • doplnění práva poskytovatele zveřejňovat informace o implementaci výsledků projektů, neobsahující obchodní tajemství a nenarušující jiná práva dle platných právních předpisů,
 • vypuštění povinnosti doložení průběžných zpráv u projektů kratších než 6 měsíců (ty předkládají pouze závěrečnou zprávu),
 • upřesnění povinnosti předložení implementačního plánu i pro výsledky dosažené nad rámec projektu (stále platí možnost, že je možné podat implementační plán za více výsledků zároveň),
 • zjednodušení spočívající v nahrazení smlouvy o využití výsledku čestným prohlášením, pokud je vlastník výsledku jediným příjemcem,
 • vysvětlení (zvolnění) míry použití ustanovení týkajících se výsledků veřejné zakázky v souladu s § 16 ZPVV v případě, kdy se nejedná o výsledky veřejné zakázky,
 • přehlednější rozepsání jednotlivých principů pro uznání nákladů (princip hospodárnosti, princip účelnosti a princip efektivnosti), vyjasnění neuznatelnosti nákladů vzniklých před zahájením a po skončení projektu a vyjasnění neuznatelnosti daně z přidané hodnoty, přesunu nákladů za opravy, servis a údržbu do kategorie „Nepřímých nákladů”,
 • zdůraznění nemožnosti změny celkových uznatelných nákladů a výše podpory projektu o více než 50 % oběma směry (navýšení i snížení),
 • doplnění monitorovacích kontrol mezi kontrolní procesy,
 • zanesení možnosti navrhnout změnu smlouvy poskytovatelem (pokud není jinak možné bez provedení změnového řízení pokračovat v řešení projektu,
 • a upřesnění definic u prodloužení doby platnosti Smlouvy.

Všeobecné podmínky zároveň obsahují úpravu pravidel uznatelnosti nepřímých nákladů vykazovaných metodou „flat rate” – příjemci musí být v případě kontroly na místě schopni doložit seznam všech nepřímých nákladů celé organizace a zároveň na vyžádání předložit účetní doklady k těmto nákladům, které byly do celkových režijních nákladů organizace zahrnuty. Tato povinnost není novinkou, avšak již byla, s ohledem na Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) implicitně obsažena ve všech předchozích verzích všeobecných podmínek. S ohledem na nutnost reagovat na změny související s aktualizací GBER (konkrétně čl. 25, odst. 3, písm. e), který umožňuje zjednodušené vykazování nákladů do výše 20 % ovšem za současného zahrnutí materiálových nákladů do tohoto výpočtu, což je zcela odlišný způsob výpočtu nepřímých nákladů proti doposud v TA ČR, resp. v České republice, využívanému) TA ČR záměrně tuto možnost nového GBER nevyužívá (protože by tím značně kleslo procento takto vykazovaných nepřímých nákladů). Ovšem zároveň je třeba zdůraznit platné ustanovení čl. 7 odst. 1 GBER, dle kterého způsobilé náklady musí být doloženy písemnými doklady, které musí být jasné, konkrétní a aktuální. V souladu s novými všeobecnými podmínkami TA ČR zapracuje toto téma do Výkladu podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 8.

Zveřejněno dne 11. 7. 2024