GEECCO

“Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment” 

Registrační číslo: 741128
Identifikace programu: Horizon2020
Délka trvání projektu:  48 měsíců (1. 5. 2017 – 30. 4. 2021)
Celková alokace TA ČR: € 154 750
EU podíl:  100 %
Celková alokace projektu: € 2 025 492
Výzva:  H2020-SwafS-2016-17 (Science with and for Society)

Cíle projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích v tzv. STEM oborech (Science, Technology, Engineering, Mathematics) a na začleňování genderové dimenze do obsahu poznatků a inovací. Reaguje na stav výrazně nevyváženého zastoupení žen v daných oborech, zejména pak v rozhodovacích pozicích. Jako problematický není hodnocen pouze samotný fakt nerovnosti a souvisejícího plýtvání talentem ženské části populace – nízké zastoupení žen ve STEM oborech má negativní dopady také na utvářené poznatky či produkty, které ne vždy dostatečně zohledňují perspektivy žen a jejich potřeby.
V konsorciu jsou zastoupeny jak výzkumné organizace, tak poskytovatelé účelové podpory, mezi něž náleží i TA ČR. Konkrétními cíli projektu jsou strukturální změny ve výzkumných organizacích – sestavení a implementace plánů genderové rovnosti zaměřených například na zvýšení podílu žen, jejich kariérní rozvoj a na minimalizaci dopadu mateřství na jejich kariérní dráhy. Vedle těchto cílů budou výzkumné organizace v rámci projektu usilovat o zvýšení genderové relevance vědeckých poznatků a produktů výzkumu, vývoje či inovací skrze začlenění genderové dimenze do jejich obsahu a do obsahu výuky. V případě poskytovatelů účelové podpory se projektové aktivity soustředí na vyváženější zastoupení žen a mužů ve výzkumu a inovacích a na začlenění genderové dimenze do jejich obsahu skrze nastavení programů, hodnotících procesů a podmínek poskytování podpory. 

Projektové aktivity jsou rozděleny do 10 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Ethics requirements
WP2: Coordination and Project Management
WP3: Initial phase: Setting up a tailor-made GEP-implementing change framework for each participating RPO
WP4: Implementing GEPs: Focusing on decision making processes and bodies
WP5: Implementing GEPs: Focusing on recruitment, career development of female researchers and female staff members
WP6: Implementing GEPs: Focusing on the gender dimension in research and teaching
WP7: Implementing gender equality in research funding organizations
WP8: Support, training and facilitation
WP9: Lessons learnt and dissemination, communication and exploitation
WP10: Monitoring and evaluation

Složení konsorcia:

1. Technische Universität Wien (TUW), Rakousko – koordinátor
2. Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (UNIRC), Itálie
3. Politechnika Krakowska (PK), Polsko
4. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Španělsko
5. Technologická agentura České Republiky (TA ČR), Česká republika
6. Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), Rakousko
7. Yellow Window, Belgie
8. Büro für nachhaltige Kompetenz (B-NK GmbH), Rakousko
9. Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS), Německo

Webová stránka: http://www.geecco-project.eu/home/

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741128.