PROJEKT TA ČR SYNERGIE

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000132

Synergie národních programů s komunitárním programem H2020 a příprava programového období 2021 – 2027 v oblasti aplikovaného VaVaI

projtacr

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je přispět k efektivnější koordinaci přípravy nového programového období v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. K tomuto cíli povedou následující dva cíle:

  1. Pilotní ověření některých synergických nástrojů s komunitárním programem H2020 v podmínkách Technologické agentury ČR a tím vytvoření motivace pro české subjekty k většímu zapojení do programu H2020 a jeho nástupce. Bude se jednat o:
    1. Projekty ERA NET COFUND
    2. Projekty Seal of Excellence
    3. Synergické efekty se Společnými technologickými iniciativami
    4. Projekty koordinačních a podpůrných akcí, do kterých se může TA ČR zapojit
  2. Využití praktických zkušeností z těchto pilotních ověření a jejich promítnutí do formulace pozic TA ČR, potažmo ČR, k přípravě programového období 2021+ rámcového programu a ESIF.

Co je výstupem projektu?

V rámci TA ČR budou opilotovány čtyři výše zmíněné aktivity. Na základě těchto pilotů vzniknou 2 zprávy Best practise (jedna z oblasti implementace projektů Cofund a druhá z financování projektů Seal of Excellence Horizontu 2020). Dále vznikne Návrh na spolupráci se Společnými technologickými iniciativami. Po dobu řešení projektu budou zorganizovány dva workshopy, na kterých se TA ČR podělí o své zkušenosti s pilotováním těchto nástrojů. Workshopy budou cílit zejména na poskytovatele podpory VaVaI (MPO, MŠMT), řídící orgány operačních programů na podporu VaVaI (MPO, MŠMT) a koordinační orgány (MMR, TC AV ČR, apod.) Dále také v rámci projektu bude připravena jedna žádost do Horizontu 2020, do nástroje koordinační a podpůrné akce.

Harmonogram

36 měsíců (1. 1. 2018 – 31. 12. 2020)

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou ostatní subjekty a jejichž pracovníci, kteří budou moci využít praktických zkušeností TA ČR při přípravě programového období 2021+. Jedná se zejména o koordinační pracovníky MMR, pracovníky řídících orgánů, kteří implementují intervence v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (především tedy MŠMT a MPO), další partnery zapojené do přípravy období 2021+ (zde se bude jednat zejména o další poskytovatele účelové podpory VaVaI – např. GA ČR, MV, MO; partnery aktivní v RIS 2 strategii jako jsou příjemci projektů Smart Akcelerátoru OP VVV, inovační agentury, partneři z oblasti VaVaI – AVO, AV ČR, TC AV ČR, konference rektorů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora, apod.)

Východiska pro realizaci projektu

ČR dlouhodobě čerpá méně prostředků z rámcového programu EU na podporu výzkumu a inovací (Horizont pro období 2014 – 2020) než do něj jako členský stát EU vkládá. Tento stav je znepokojující zejména do budoucna, kdy dojde k poklesu ESI fondů a to i pro oblast VaVaI. Synergické nástroje, které budou v rámci tohoto projektu opilotovány, mohou výrazně podpořit vyšší zapojení českých subjektů do rámcového programu.

Realizace projektu

Projekt je rozdělen do 6 etap. Jedna etapa vždy trvá 6 měsíců. Zatímco v roce 2018 bude převažovat pilotní ověření nástrojů Cofund a Seal of Excellence, v roce 2019 se projekt bude více věnovat vytipování možných příležitostí projektů koordinačních a podpůrných akcí, do kterých se bude moci TA ČR zapojit. Zároveň pak analýze spolupráce se Společnými technologickými iniciativami. Všechny tyto aktivity se budou následně promítat do formulace pozic TA ČR, potažmo ČR k dalšími programovému období a praktickým otázkám jeho implementace. 
Celkové výdaje projektu jsou 18 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondu soudržnosti, prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu ČR.

Synergie národních programů s Evropským rámcovým programem_TAČR prezentace
Aktuální situace příprav Evropských partnerství_MŠMT prezentace
Best Practices ERA-NET COFUND v ČR
Best Practices Seal of Excellence
Závěrečná zpráva_deliverable Synergie_JTIs
Společné technologické inciativy (JTIs)
JTI_H2020_CZ_účast
JTI_přehled