PROJEKT ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI TA ČR

Projekt Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

O čem je projekt Zefektivnění činnosti TA ČR?

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR (TA ČR) byl nástrojem pro zajištění rozvojových aktivit TA ČR, jimiž dochází k analýze, systemizaci a metodickému uchopení zkušeností, které při plnění povinností daných §36a zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR získala během své pětileté působnosti. Vzhledem k tomu, že v TA ČR byla soustředěna podpora aplikovaného výzkumu z více než poloviny resortů státní správy, jedná se o koncentraci poznatků z podpory VaVaI v nebývalém rozsahu, využitelné také pro další poskytovatele.

Hlavním důvodem realizace projektu bylo, na základě existujících aktivit TA ČR naplňujících zákonem dané kompetence TA ČR a využití získaných zkušeností, rozvinout stávající aktivity a zvýšit tím efektivitu činností TA ČR.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění poskytování podpory VaVaI ze strany TA ČR a využití získaných poznatků pro potřeby dalších organizací veřejné správy, posílení odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, posílení chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro další rozvoj České republiky a do budoucna možnost sjednocení způsobů a podmínek poskytování podpory VaVaI na základě znalostí získaných TA ČR.

Co je výstupem projektu?        

Výstupy projektu představují podklady, metodiky a doporučení pro efektivnější řízení a koordinaci podpory VaVaI a pro efektivnější fungování TA ČR jako jednoho z významných prvků uvedeného systému. Tyto výsledky projektu jsou k dispozici k širšímu využití.

Harmonogram

16 měsíců (1. 8. 2014 – 30. 11. 2015)

Cílová skupina

Technologická agentura ČR, správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Projekt byl realizován prostřednictvím sedmi věcně zaměřených klíčových aktivit a reagoval na reálné potřeby indikované prostřednictvím dosavadní činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI. Tyto aktivity přispěly k plnění úkolů TA ČR daných § 36a, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění.

KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSTUPY:

Klíčová aktivita 1: Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy

Cíl:

Cílem aktivity bylo vytvoření podmínek pro tvorbu programů aplikovaného VaVaI, zejména v rámci TA ČR, jako nástroje realizace resortních politik (např. programy ALFA a EPSILON).

Realizace samotné KA 1 byla rozdělena na dvě hlavní činnosti, tj. na tvorbu Strategické mapy VaVaI (včetně map jednotlivých resortů, krajů a Úřadu vlády) a tvorbu Scénáře přípravy strategie ČR pro oblast VaVaI, vše s ohledem na činnost TA ČR.

Výstupy:

 • Scénář přípravy strategie ČR pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Strategická mapa VaVaI

Strategie

Scénář přípravy strategie ČR pro oblast VaVaI 

Scénář přípravy strategie ČR pro oblast VaVaI (příloha) 

Strategická mapa VaVaI 

Strategické mapy VaVaI

Strategická mapa VaVaI

Strategická mapa VaVaI – NP VaVaI

Strategická mapa VaVaI – RIS3

Strategická mapa VaVaI – NPOV

Strategické mapy resortů

Legenda ke strategické mapě – resorty

Akademie věd

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo obrany

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zahraničních věcí

Technologická agentura ČR

Úřad vlády

Strategické mapy krajů

Legenda ke strategické mapě – kraje

hlavní město Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Královéhradecký kraj

Karlovarský kraj

Kraj Vysočina

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj 

Klíčová aktivita 2: Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy

Cíl:

Tato aktivita byla zaměřena na optimalizaci zabezpečení odborného zázemí pro podporu rozhodování státních orgánů, optimalizace výdajů státu na jeho výkon a využívání nových inovativních řešení při výkonu státní správy založením systematického doprovodného výzkumu prováděného odborným zázemím státních orgánů vedoucí ke zvýšení efektivnosti při poskytování finančních podpor VaVaI TA ČR (např. v programu BETA)

Výstupy:

 • Návrh modelu odborné podpory veřejné správy a souvisejícího výzkumu a doporučení pro jeho implementaci, včetně možnosti financování výzkumu v „neakademických“ výzkumných organizacích v souvislosti s jejich rolí v odborné podpoře státní správy.

Návrh modelu a opatření pro odbornou podporu státní správy se specifickým zaměřením na oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh modelu a opatření pro odbornou podporu státní správy se specifickým zaměřením na oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací : Příloha 7: Analytické shrnutí a návrh opatření

Klíčová aktivita 3: Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI

Cíl:

Cílem aktivity bylo zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR pomocí zavedení evidence-based policy (politiky založené na důkazech) jako základní metody zdůvodňování a tvorby podkladů pro nastavení podpor VaVaI.

Výstupy:

 • Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých dopadů VaVaI na základě principů modelu Star Metrics,
 • Návrh aplikace referenční model TAFTIE v podmínkách ČR
 • Metodika kontrafaktuálních analýz
 • Podklady a metodiky pro implementaci kvalitnějších analytických služeb směrem k evidence-based policy
 • Metodické podněty k aplikacím těžení dat a vyhledávání textů
 • Metodika postupu shlukové analýzy

KA 3 : Metodika postupu shlukové analýzy

KA 3 : Metodické podněty k aplikacím těžení dat a vyhledávání textů 

KA 3 : Návrh metodiky pro provádění kontrafaktuálních analýz s pilotním ověřením 

KA 3 : Návrh využití referenčního modelu TAFTIE pro hodnocení účelové podpory výzkumu a experimentálního vývoje v podmínkách České republiky

KA 3 : Návrh využití referenčního modelu TAFTIE v podmínkách České republiky – Příloha 1: Indikátory – indikátorová soustava – logický rámec indikátorové soustavy

KA 3 : Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých dopadů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na základě principů modelu StarMetricsTM

Klíčová aktivita 4: Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR

Cíl:

Cílem aktivity bylo zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR, a to nastavením agendy pro zajišťování této spolupráce a metodik (postupů) pro její efektivní fungování.

Výstupy:

Klíčová aktivita 5: Příprava činnosti inovačního think-tanku

Cíl:

Cílem aktivity bylo vytvoření a zvýšení kvalifikace kapacit TA ČR pro metodické řízení, sběr zkušeností a informací a koordinace virtuální národní platformy inovační politiky (platforma tzv. think-tanků s expertízou v konkrétních oblastech inovační politiky), tzv. Inovační think-tank.

Výstupy:

Klíčová aktivita 6: Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování

Cíl:

Cílem aktivity bylo zefektivnění poradenské podpory TA ČR ve všech částech inovačního cyklu (příprava výzkumu, tvorba výzkumných projektů, aplikace výzkumu v praxi, podpora využití a exportu výsledků výzkumu) a pilotní ověření těchto nově nastavených poradenských služeb. Dále se jednalo o zefektivnění systému daňového odpisování podpory VaVaI pro projekty TA ČR a analýzu nových nástrojů podpory s možností využití při podpoře VaVaI v rámci programů TA ČR včetně vyhodnocení právního rámce a legislativních překážek.

Aktivita byla rozdělena podle zaměření poradenství na:

6.1 Nastavení a zefektivnění poradenských služeb TA ČR v rámci realizace programů

6.2 Specifické formy poradenství a spolupráce s ostatními orgány veřejné správy (např. Generálním finančním ředitelstvím a finanční správou při posuzování odpočtu výdajů vynaložených na VaV od základu daně z příjmů a poradenství při uplatnění výsledků VaVaI)

Výstupy:

 • Metodika poradenského centra v oblasti specifických témat přípravy a realizace projektů VaVaI
 • Metodika poradenství při aplikaci výsledků VaVaI
 • Metodika poradenství v oblasti odpočtu výdajů na VaV od základu daně
 • Analýza nových nástrojů podpory s možností využití při podpoře VaVaI v rámci programů TA ČR včetně vyhodnocení právního rámce a legislativních překážek

KA 6 : Metodika pro daňové odpočty na výzkum a vývoj

KA 6 : Metodika Poradenského centra TA ČR v oblasti specifických témat přípravy a realizace projektů VaVaI

KA 6 : Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu

Klíčová aktivita 7: Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody PCP/SBIR

Cíl:

Cílem aktivity bylo zvýšit informovanost a vzdělávání v oblasti činností souvisejících s VaVaI na základě zkušeností TA ČR a v podmínkách organizací veřejné správy. Dále se jednalo o vytvoření podmínek pro vyšší využití výsledků výzkumu a vzniklých inovací s následným dopadem na zvýšení efektivity veřejných politik zaměřených na podporu VaVaI.

Klíčová aktivita se členila na následující 3 oblasti:

7.1 Podpora informovanosti zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

7.2 Podpora vzdělanosti zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

7.3 Posílení institucionální kapacity veřejné správy v  zavedení metody PCP.

Výstupy:

 • Metodika využití informačních nástrojů
 • Kvalifikační standard pro pracovníky působící v oblasti VaVaI,
 • Nástroj pro potřeby vyhodnocování míry dosažení kvalifikačního standardu
 • Vytvořené výukové materiály
 • Metodika implementace principů PCP

KA 7.1 :  Metodika využití informačních nástrojů

KA 7.2 : Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu

KA 7.2 : Mezinárodní kontext výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 7.2 : Ochrana duševního vlastnictví

KA 7.2 : Právní rámec výzkumu a vývoje v České republice, pravidla veřejné podpory Evropské unie

KA 7.2 : Výzkum, vývoj a inovace – definice pojmů, cíle veřejné a soukromé podpory, situace v ČR

KA 7.2 : Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako nástroj pro realizaci celonárodních a resortních strategií

KA 7.2 : Hodnocení výzkumu a vývoje, k čemu slouží a jak se provádí

KA 7.2 : Organizace podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poskytovatelé, způsob poskytování podpory

KA 7.2 : Komercializace výsledků výzkumu

KA 7.2 : PCP/SBIR a veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, inovační partnerství

KA 7.3 : Metodika implementace principů metody PCP

Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Podrobnější informace o projektu

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz