Otevřený přístup v Programu KAPPA

Proč vyžadujeme otevřený přístup (“Open Access”)?

Otevřený přístup podporuje uchování, možnost ověření či širšího využití výsledků a dat z výzkumu a vývoje v praxi. Urychluje dosažení výsledků a významně podporuje inovace. Otevřený přístup také přispívá k transparentnosti a kontrole využití veřejných zdrojů, a také zvyšuje kvalitu, důvěru a kreativitu ve výzkumu. Po vzoru rámcového programu Evropské komise Horizont 2020 a v reakci na trend ve vědě a výzkumu jsme si i v programech Fondů EHP a Norska osvojili principy a praxi související s otevřeným přístupem. Chceme tak naše příjemce připravit na další výzkumnou spolupráci v rámci evropských programů a iniciativ a přispět k rozvoji Evropského výzkumného prostoru.

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VÝSLEDKŮM

Je obecně chápán jako zajištění trvalého, okamžitého, svobodného a bezplatného online přístupu k výsledkům vědy, výzkumu a inovací (nejčastěji
k plným textům vědeckých publikací) bez jakéhokoliv omezení. 
Příjemci v Programu KAPPA jsou povinni zajistit otevřený přístup ke všem výsledkům projektu typu “J” – “recenzovaný odborný článek”,
tedy bezplatný online přístup pro jakéhokoliv uživatele ke všem recenzovaným vědeckým publikacím a ke všem podpůrným datům souvisejícím
s takovými publikacemi (tzv. “underlying data” a metadata). 

Podmínka otevřeného přístupu pro výsledky typu “J” se považuje za splněnou tehdy, pokud jsou splněny oba následující kroky (tyto kroky mohou
či nemusí nastat současně, záleží na zvolené cestě otevřeného přístupu v kroku 2, kdy v případě zelené cesty záleží na období embarga vydavatele): 

1. Uložení výsledku do repozitáře – příjemce musí nejpozději v den vydání článku uložit strojově čitelnou finální recenzovanou verzi článku
(tzn. postprint, příp. vydavatelskou verzi v případě zlaté cesty) v repozitáři pro vědecké publikace. Příjemce by měl současně s uložením článku uložit podpůrná data v datovém repozitáři. 

2. Zajištění otevřeného přístupu k výsledku – příjemce musí zajistit k článku otevřený přístup jedním z následujících způsobů:

2.1. Auto-archivace (tzv. zelená cesta otevřeného přístupu) – Zpřístupnění plného textu článku v otevřeném repozitáři nejpozději do 6 měsíců
(12 měsíců v případě sociálních a humanitních věd) od vydání. Za tímto účelem může příjemce s vydavatelem uzavřít dodatek k publikační smlouvě, vzor naleznete např. zde.

2.2. Publikování v otevřeném přístupu (tzv. zlatá cesta otevřeného přístupu) – Okamžitý otevřený přístup prostřednictvím vydání článku
v některém z “otevřených časopisů”. Vydavatel zpravidla požaduje po autorovi úhradu poplatku (tzv. article processing charge – APC).
I při zvolení zlaté cesty je nutné nahrát článek do repozitáře pro zajištění jeho dlouhodobého uchování.

Příjemce musí také umožnit otevřený přístup k bibliografickým informacím (metadatům) publikovaného článku ve zvoleném repozitáři. Metadata by měla obsahovat informace o poskytovateli grantu, programu a projektu a uvádět datum publikování, délku embarga a perzistentní identifikátor (například Digital Object Identifier “DOI”).

Náklady spojené se zajištěním otevřeného přístupu a případné publikační náklady spojené s publikováním v otevřených časopisech jsou způsobilými náklady po dobu trvání projektu.

TA ČR doporučuje příjemcům, aby nepřeváděli autorská práva k výsledkům a udělovali vydavateli pouze nutnou licenci k vydání. Dále doporučujeme publikovat výsledky pod veřejnými licencemi, např. Creative Commons (CC-BY), která umožňuje ostatním přístup, vytěžování, využití, šíření
a reprodukování výzkumného díla a dat a z nich odvozená díla. Jediným omezením je uvedení autora. 

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VÝZKUMNÝM DATŮM

Je zajištění svobodného a bezplatného online přístupu kohokoliv k výzkumným datům pro jejich další vytěžování, využití, reprodukci a diseminaci. Otevřená data slouží k validaci prezentovaných výsledků, přispívají k dalším a rychlejším inovacím a zvyšují citovanost publikací. Pro otevřená data
a jejich sdílení by měl platit přístup “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, ale s ohledem na zájmy příjemce. Data nemusí být sdílena například v případě komerčního využití dat, nebo z důvodů ochrany osobních údajů či duševního vlastnictví. Kromě otevřenosti dat je důležité při jejich sdílení také dodržení principů FAIR:

Příjemci by měli v souladu s výše uvedenými principy zodpovědně spravovat výzkumná data vzniklá v rámci jejich projektu. Kvalitní správa dat
(tzv. data management) zlepšuje transparentnost, efektivitu, řízení rizik, organizaci a uchování dat, zajišťuje kontinuitu a konzistentnost při fluktuaci pracovníků, zabraňuje duplikování činností a usnadňuje psaní publikací a sdílení dat.
Příjemci v Programu KAPPA jsou povinni do 6 měsíců od zahájení řešení projektu předložit Data Management Plan (“Plán správy dat”,
tzv. “DMP”) obsahující popis, jaká data budou vytvořena, zpracována a/nebo sbírána. Dále by mělo být popsáno jaké metody a zásady jejich správy budou použity; jakým způsobem budou data sdílena a publikována; a jak a kde budou data uložena během řešení projektu a uchovány po skončení projektu. 

Dobrá praxe správy dat:

 • DMP každý rok aktualizujte tak, aby popisoval a reflektoval reálný průběh řešení projektu.
 • Vytvořte si zálohu či používejte online synchronizaci.
 • Popište data metadaty ve standardním formátu již při jejich sběru. 
 • Data ukládejte v otevřeném formátu v důvěryhodných repozitářích, co nejdříve je to možné.
 • Pro uložení výzkumných dat v otevřeném režimu doporučujeme využít oborové, univerzitní a institucionální repozitáře.


TA ČR uskutečnila 23. března 2021 informační webinář na téma Open Access a Data Management Plan pro příjemce v Programu KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska.
Webinář byl zaměřený na:

 • Podmínky Open Access a Data Management Plan v Programu KAPPA (Taisiia Kryvoshei, TA ČR), 
 • Open Access v České republice (Mgr. Ing. Jiří Marek, Masarykova univerzita), 
 • Data Management plánování v praxi (RNDr. Michal Růžička, Ph.D., Masarykova univerzita),
 • Právní aspekty Open Access v evropském kontextu (Mgr. Jiří Kotouček, Technologické centrum AV ČR).

Záznam webináře a jednotlivé prezentace naleznete zde.

 • Otevřená věda – koncept podporující větší transparentnost, otevřenost a spolupráci ve výzkumu na základě šíření znalostí pomocí digitálních a kolaborativních technologií. Otevřená věda zahrnuje sdílení a opětovné použití vědecké metodiky, dat, nástrojů a materiálů a dostupnost výsledků výzkumu pro výzkumné pracovníky a širokou veřejnost (zejména pokud jsou financovány z veřejných prostředků)
 • Otevřený přístup – trvalý, okamžitý svobodný a bezplatný online přístup k plným textům vědeckých publikací / výzkumným datům
 • Otevřená data – data volně dostupná prostřednictvím internetu pro jejich další vytěžování, využití, reprodukci a diseminaci
 • Výsledek typu “J” – recenzovaný odborný článek zveřejněný v odborném časopise bez ohledu na stát vydavatele, prezentující původní výsledky výzkumu uskutečněného autorem nebo týmem, jehož byl autor členem
 • Repozitář – datové úložiště, online archiv pro vědecké publikace nebo výzkumná data
 • Otevřený repozitář – úložiště pro dokumenty a data v režimu otevřeného přístupu
 • Otevřený časopis – odborný / vědecký časopis volně dostupný v režimu otevřeného přístupu
 • Embargo – doba od publikování autorského díla, po kterou vydavatel zakazuje jeho zveřejnění v režimu otevřeného přístupu
 • Podpůrná data (“underlying data”) – výzkumná data potřebná k interpretaci a validaci výsledků prezentovaných ve vědeckých článcích a publikacích
 • Metadata – bibliografické údaje sloužící k identifikaci a vyhledatelnosti datových sad / publikací / výsledků
 • Pre-print – článek před recenzním řízením, většinou v této verzi předložen k publikaci v odborném časopisu
 • Post-print – článek po recenzním řízení, většinou v této verzi uložen v otevřeném repozitáři (tzv. zelená cesta otevřeného přístupu)
 • Vydavatelská verze – článek po finálních grafických úpravách vydavatele, v této verzi publikován v odborném časopisu, obsahově totožný s tzv. post-printem 
 • Data management – soubor činností spojených s řízením dat 
 • Data management plan (“DMP”) – „Plán správy dat”, formální dokument popisující cyklus správy dat nashromážděných, zpracovaných a/nebo generovaných během realizace a po ukončení projektu