OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (dále poskytovatel) tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále EPSILON) bude vyhlášena dne 4. dubna 2017.

Pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON je vytvořena nová struktura elektronické přihlášky, resp. návrhu projektu, která je zaměřena na aplikační a tržní uplatnění řešení projektu. Na komerční potenciál je zacílena i hodnoticí kritéria, zejména bodovaná a bonifikační kritéria.

Pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON je stanovena maximální míra podpory za projekt 60 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.
Poskytovatel dále informuje, že nepřijme do 3. veřejné soutěže programu EPSILON takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost dle § 66 písm. c) a § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.
    Poskytovatel považuje tuto povinnost za splněnou v případě, že byly účetní závěrky ZVEŘEJNĚNY ve sbírce listin nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Odeslání účetní závěrky v soutěžní lhůtě na rejstříkový soud není dostačující.
    Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži programu EPSILON směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je  dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.