OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE CHIST-ERA III CALL 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 3. 10. 2018 bude vyhlášena národní veřejná soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017.

Jedná se o 5. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem CHIST-ERA III.

Více informací k vyhlašované národní veřejné soutěži CHIST-ERA III Call 2017, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Podmínky podání návrhu projektu (přihlášky) budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Dále TA ČR informuje uchazeče o podporu v rámci společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. 
  2. splňují definici podnikuv obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy veřejné soutěži směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou soutěž je Iveta Zápařková, (iveta.zaparkova@tacr.cz)