Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2022

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2021 nejpozději do 29. 4. 2022. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného zákonem č. 130/2002 Sb.

Podmínky pro předávání údajů do RIV v roce 2022 naleznete v dokumentu na webových stránkách IS VaVaI https://www.isvavai.cz/dokumenty/RIV22_3.1.0_v1.pdf

Hlavní řešitelé projektů řešených v roce 2021 byli o této skutečnosti informování prostřednictvím emailu. Pokud Vám email nebyl doručen, kontaktujte, referenta Vašeho projektu z důvodu chybné emailové adresy.