Pozvánka: Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXCSU920 "Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí"

Dne 10. září 2019 se od 10:00 hodin v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), místnost 043, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu ČSÚ k projektu TITXCSU920 s názvem „Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí“. Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je: Vývoj metody pro kvalifikované ocenění hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí s ohledem na NACE, druh, stáří a stav budovy. Součástí nové metody by měl být i příklad aplikace vyčíslení stavů nebytových budov v reprodukčních cenách v členění podle stáří, NACE a způsobu využití budovy ve vybraném roce. Podkladem pro toto vyčíslení budou údaje získané při mimořádném šetření, které proběhlo ve 2. – 3. čtvrtletí roku 2018. Sebraná data obsahují u každé budovy informaci o způsobu využití budovy, její velikosti (obestavěný prostor, počet nadzemních a podzemních podlaží, velikost podlahové plochy), stáří, konstrukčního materiálu nosných zdí. Dále je k dispozici i subjektivní hodnocení současného stavu budovy. Šetření poskytlo rovněž informaci o ceně budovy, čisté i hrubé, v ocenění, jaké bude mít oslovená jednotka k dispozici (účetní cena, historická cena atp.).

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním.

Po proběhlé konzultaci zde bude umístěn zápis a prezentace.