Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMMR926 „Rozvojový potenciál obcí a regionů“

Dne 16. prosince 2019 od 13:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli
a zástupci resortu MMR k projektu TITXMMR926 s názvem „Rozvojový potenciál obcí a regionů“. Setkání je určeno především dodavatelům
– možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace.
Lze ho hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Zpracovat metodiku hodnocení rozvojového potenciálu územních obvodů obcí a územních obvodů ORP. Stanovení metodiky hodnocení rozvojového potenciálu proběhne na základě heuristiky tematické odborné literatury a expertních rozhovorů, příp. doplněných dalším kvalitativním nebo kvantitativním výzkumem. Metodika bude využita pro vytvoření software, konkrétně webové stránky, kde bude na mapových vrstvách zobrazený aktuální rozvojový potenciál na úrovni obcí a ORP. Metodika musí být založena na analýze dobře dostupných a periodicky aktualizovaných dat tak, aby rozvojový potenciál v rámci webové aplikace mohl být automaticky aktualizován bez nutnosti dalšího sběru primárních dat v území.

Cílem je vytvořit veřejně dostupný web, na kterém jednotlivé cílové skupiny najdou v rámci mapového zobrazení aktuální rozvojový potenciál územních jednotek, přičemž správa tohoto webu bude nenáročná, protože zdrojová data budou z primárních databází stahována automaticky
a automaticky bude probíhat i samotný výpočet rozvojového potenciálu.

Cílovou skupinu uživatelů budou tvořit primárně ústřední orgány státní správy, zejména Ministerstvo pro místní rozvoj při nastavování regionální politiky státu a příslušných nástrojů podpory, krajské samosprávy a ORP, sekundárně tzv. územní partneři (např. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů apod.), zástupci akademické sféry, investoři, obecní samosprávy a okrajově fyzické osoby. U všech cílových skupin bude rozvojový potenciál daných územních jednotek, a zvlášť jejich vzájemné srovnání v daném ohledu, představovat podklad pro jejich rozhodování (např. v nastavení podpory území, tvorbě rozvojových strategií, rozhodnutí o lokalizaci investic apod.). Webová aplikace umožní i zobrazení vývoje rozvojového potenciálu území v časové řadě.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním.  

Protokol k předběžné tržní konzultaci ZDE.
Prezentaci k předběžné tržní konzultaci ZDE.