Předběžná tržní konzultace k projektu TITXMPO140 „Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů“

Protokol k předběžné tržní konzultaci projektu TITXMPO140
Prezentace k projektu TITXMPO140

Dne 30. června 2022 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), místnost 043, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MPO k projektu TITXMPO140 s názvem „Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Hlavními cíli projektu je posílit odbornou připravenost úředníků dotčených orgánů a dalších zástupců jednotlivých stran zapojených do povolovacích procesů nových jaderných zdrojů (NJZ) v ČR (dále jen „DO“, např. krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor, orgány ochrany životního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a další DO). Výstupem projektu budou postupy pro DO přímo využitelné pro úředníky DO zapojených do povolovacích procesů NJZ s ohledem na aktuální stavební právo. DO využijí výstupy pro přesné zadávání analytických, výpočtových a dalších prací, nezbytných pro rozhodování DO v rámci schvalovacích procesů. Návrhy a doporučení budou vytvořeny ve variantách, tak aby reflektovaly možné legislativní změny činností DO ve vazbě na aktuální stavební právo. Výstupy budou předány DO formou obecné metodiky pro expertní řešení odchylek zahraničních a českých standardů. Nebudou tedy zpracovány konkrétní odchylky pro všechny jednotlivé potenciální dodavatele, to není možné vzhledem k očekávanému rozsahu těchto odchylek a rozsahu této výzkumné potřeby, ani vzhledem k momentu zafixování odchylek, které nastane až v momentě předložení konkrétního projektového řešení vybraného dodavatele. Nicméně příprava obecné metodiky bude vycházet z podkladů o rozsahu odchylek v rámci nabízeného technického řešení účastníků ve výběrovém řízení.

Cílem je nastavit normativní základnu, tzn. průkaz plnění českých normativních/legislativních požadavků. V mnoha případech bude muset být normativní základna odvozena od výrobců a dodavatelů speciálních komponent. To vyvolá nutnost zpracování rozborů a analýz dokládajících plnění legislativních požadavků jiným způsobem než dodržením českých norem. Dalším cílem je posoudit možnosti propojení všech zmíněných aktérů povolovacích procesů s akademickou a výzkumnou sférou.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.Vstup je po zaregistrování zdarma. Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním. Po proběhlé konzultaci bude zde umístěn zápis a prezentace.