Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZV919 „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“

Dne 27. ledna 2020 od 11:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MZV k projektu TITXMZV919 s názvem „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze ho hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Zanalyzovat potřeby krajanů a Čechů žijících v zahraničí a vytvořit tak základ pro budoucí systematičtější návratovou politiku státu a dále
také analyzovat přínosy udržení vazeb těchto osob na ČR (obhajoba a podpora českých zájmů v zahraničí).

V první fázi by mělo jít o koordinaci a zajištění informačních toků oběma směry (tj. informovat Čechy v zahraničí a současně mapovat jejich potřeby
a zájmy). Výzkum by navazoval na aktivity Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. Prvotní aktualizace a sběr informací by měl postupně směřovat k jednotné webové prezentaci a vydávání příslušných informačních materiálů. Dlouhodobějším cílem je návrh na zřízení webového informačního portálu státní správy pro české občany v zahraničí (např. v rámci eGovernmentu s výhledem do r. 2020), který by se systémově
a dlouhodobě zabýval návratovou politikou českého státu a posílil vztah a vyjádřil zájem mateřského státu o diasporu. Vztah českého státu k této „nové migraci“ lze označit za vlažný nebo přinejmenším formální. Aby mohly státní instituce přejít do aktivnějšího režimu, je nutné vyjít z aktuálních poznatků o skutečném stavu věcí a v neposlední řadě také z názorové hladiny samotných migrantů. Další oblast výzkumu by měla být zaměřena
na rozvoj a způsoby podpory české tradiční krajanské komunity v Banátu s cílem zachování její unikátnosti, ale zároveň zajištění motivace pro návrat mladé generace, která odešla do ČR za prací.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 5 dnů před jejím konáním.  

Po proběhlé konzultaci zde bude umístěn zápis a prezentace.

Zápis z proběhlé konzultace ZDE
Prezentace z proběhlé konzultace ZDE