Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXSUJB938 „Metoda hodnocení integrity materiálu tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva“

Dne 28. listopadu 2019 od 13:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli
a zástupci resortu SUJB k projektu TITXSUJB938 s názvem „Metoda hodnocení integrity materiálu tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze jej hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Vyvinutí nyní neexistující metodiky hodnocení integrity TNR typu VVER-1000 při vysokých teplotách způsobených roztavením paliva v důsledku těžké havárie, včetně zjištění nezbytných vstupních dat, zejména mechanických vlastností materiálu TNR při teplotách nad 350 °C. Veškerá dosud prováděná hodnocení integrity TNR se vztahují na projektem očekávané stavy, které nepředpokládají teploty vyšší než 350 °C. Udržení integrity TNR při těžké havárii s tavením aktivní zóny je nezbytným předpokladem úspěšné aplikace strategie in-vessel retention. Hodnocení integrity TNR při těžké havárii bude proto jedním z nezbytných průkazů proveditelnosti této strategie.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dní před jejím konáním.


Zápis z proběhlé konzultace ZDE
Prezentace resortu ZDE
Prezentace experta ZDE
Komentář a odhad nákladů uchazeče ZDE
Návrh úprav projektového rámce uchazeče ZDE