Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce vztahující se k informačnímu systému TA ČR

Dne 4. 7. 2019 se od 10:00 hodin v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR),(Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci TA ČR ohledně plánované veřejné zakázky s názvem „Dodání služeb pro rozvoj Informačního systému TA ČR a zajištění provozu na období 2023 – 2025“. Obsahem setkání bude konzultace navrhovaného znění zadávací dokumentace.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace bude:

  • diskuse nad vhodným nastavením veřejné zakázky,
  • ověření realizovatelnosti navrhovaných postupů a požadavků zadavatele,
  • zjištění možné neodůvodněné diskriminace či nerovnosti v rámci poptávkového řízení.

Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé ovlivnit na místě.

Přístup na předběžnou tržní konzultaci je možný po registraci ZDE.

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace nejpozději 4 dny před konáním této předběžné tržní konzultace. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme, aby na konzultaci za každý subjekt dorazili maximálně 2 zástupci.

Po proběhlé konzultaci bude v systému NEN a na profilu zadavatele zveřejněn zápis, a to u vyhlášené veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci budou označeny konkrétní podklady a návrhy, které byly předneseny na předběžné tržní konzultaci, a to spolu s označením subjektu, který je autorem takového podkladu nebo návrhu, dle § 36 odst. 4 ZZVZ.

V rámci předběžné tržní konzultace bude podepisována prezence, a také pořizován audiozáznam.

Zápis z předběžné tržní konzultace naleznete ZDE