Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce vztahující se ke sdílenému informačnímu systému TA ČR - ETAPA 2

Možnost registrace byla prodloužena do 16. 8. 2021.

Dne 17. srpna 2021 od 13:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskutečnilo setkání s dodavateli a zástupci Technologické agentury ČR ohledně plánované veřejné zakázky s názvem „Sdílený informační systém TA ČR – etapa 2“. Konzultace proběhla hybridně s možností účasti online po předchozí registraci. Obsahem setkání byla konzultace navrhovaného znění zadávací dokumentace.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli
s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace:

  • vysvětlení cílů etapy II. řešení projektu a principů minitendrů
  • diskuse nad principy řešení vývoje sdíleného informačního systému prostřednictvím rámcové dohody
  • diskuse nad kvalifikačními požadavky
  • představení vybraných technologií
  • diskuse nad předpokládanou hodnotou 30 mil. Kč a dobou realizace max. 4 roky

Přístup na předběžnou tržní konzultaci možný po registraci.

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace nejpozději v pátek 13. srpna 2021. Vzhledem ke kapacitě místnosti prosíme, aby na konzultaci za každý subjekt dorazili maximálně 2 zástupci. Po konci předběžné tržní konzultace bude na webu zadavatele zveřejněn zápis z této předběžné tržní konzultace. V rámci předběžné tržní konzultace bude také pořizován audiozáznam a bude podepisována prezence.

Části zadávací dokumentace, jež budou výsledkem předběžné tržní konzultace, budou v zadávací dokumentaci zřetelně označeny, stejně tak budou identifikovány osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a budou uvedeny všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace dle § 36 odst. 4 ZZVZ.

Zápis z předběžné tržní konzultace naleznete ZDE