Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce vztahující se ke sdílenému informačnímu systému Technologické agentury ČR - ETAPA 2

Dne 6. 10. 2021 od 10:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci Technologické agentury ČR ohledně plánované veřejné zakázky s názvem „Sdílený informační systém TA ČR – etapa 2“. Předběžnou tržní konzultaci budeme rovněž vysílat formou videokonference. Odkaz rozešleme všem registrovaným zájemcům v předstihu před vlastním jednáním.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.


  • Přístup na předběžnou tržní konzultaci je možný po registraci ZDE.

Předmětem jednání/konzultace je:

  • shrnutí stavu projektu SISTA (obecný rámec, posun oproti minulému setkání),
  • představení finálního znění/obsahu zadávací dokumentace před jejím vyhlášením (dva dny po konání PTK),
  • představení kvalifikačních požadavků,
  • vysvětlení vybraných pasáží smluvního vztahu (rámcové dohody),
  • rekapitulace termínu a postupu pro účast v zadávacím řízení.

  • Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace nejpozději v pondělí 4. 10. 2021. Vzhledem ke kapacitě místnosti prosíme, aby na konzultaci za každý subjekt dorazili maximálně 2 zástupci. Po konci předběžné tržní konzultace bude na webu zadavatele zveřejněn zápis z této předběžné tržní konzultace. V rámci předběžné tržní konzultace bude podepsána prezenční listina. 


Části zadávací dokumentace, jež budou výsledkem předběžné tržní konzultace, budou v zadávací dokumentaci zřetelně označeny, stejně tak budou identifikovány osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a budou uvedeny všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace dle § 36 odst. 4 ZZVZ.