Předsednictvo

Obecné informace

Předsednictvo Technologické agentury ČR je výkonným orgánem TA ČR. Předsednictvo TA ČR má pět členů včetně předsedy. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Členové předsednictva TA ČR

Předseda TA ČR

  • Zastupuje TA ČR navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech,
  • řídí zasedání předsednictva,
  • jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře TA ČR,
  • v případě nepřítomnosti, je předseda TA ČR zastoupen místopředsedou v plném rozsahu.

Předsednictvo TA ČR

  • Schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích,
  • rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • předkládá vládě ke schválení návrh statutu TA ČR a jeho změn,
  • předkládá návrh rozpočtu TA ČR,
  • koordinuje činnost oborových komisí.