Program DELTA 2: Konečné výsledky 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) AKTUALIZOVALA během měsíce ledna výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

TA ČR v souvislosti s výsledky zahraničních organizací zveřejňuje seznam projektů, u kterých předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 37 návrhů projektů. 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem
18 návrhů projektů (v případě splnění podmínky podpoření projektu také na straně zahraniční organizace), což znamená 48,65 % míru úspěšnosti.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

 1. Předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy,
  na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob
  ne starších než 90 kalendářních dnů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.
 2. Předložit formulář Pre-existent knowledge v případě, že uchazeč v návrhu projektu deklaruje, že před uzavřením Smlouvy poskytovateli
  tento dokument dodá. Cílem dokumentu je zajistit ochranu duševního vlastnictví vneseného do projektu.
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže:
  1. doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči.
  2. doložení Smlouvy o účasti na řešení projektu.

O výše uvedených skutečnostech byli jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech
ve veřejné soutěži.

Veškeré dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.  

Zveřejněno dne 3. 2. 2020