Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů – aktualizováno 27. 1. 2020.

Seznam podpořených projektů se bude aktualizovat dle výsledků zahraničních organizací, a to v souladu s přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
TA ČR čeká u některých projektů doporučených k podpoře na výsledky zahraničních organizací, jelikož oboustranné podpoření je podmínkou poskytnutí podpory ze strany TA ČR.

Zda jste podpořeni na české i zahraniční straně poznáte ve sloupci s názvem „Výsledky zahraničních organizací”. Pokud je ve sloupci uvedeno:

  • ANO – předpokládá se uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory,
  • Čekáme na výsledky hodnocení – uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory je ze strany TA ČR podmíněné podpořením na straně zahraniční organizace a výsledky tak ještě nemusí být definitivní,
  • NE – k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR nedojde.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 37 návrhů projektů. 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem
23 návrhů projektů (v případě splnění podmínky podpoření projektu také na straně zahraniční organizace), což znamená 62,16 % míru úspěšnosti. 

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

  1. Předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy,
    na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob
    ne starších než 90 kalendářních dnů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.
  2. Předložit formulář Pre-existent knowledge v případě, že uchazeč v návrhu projektu deklaruje, že před uzavřením Smlouvy poskytovateli tento dokument dodá. Cílem dokumentu je zajistit ochranu duševního vlastnictví vneseného do projektu.
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.