Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 17. 5. 2023.

Aby mohlo dojít k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, musí být návrh projektu podpořen jak na české straně, tak na straně zahraniční partnerské organizace (viz zadávací dokumentace). Z tohoto důvodu jsou výsledky veřejné soutěže zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně aktualizována na základě informací od zahraničních organizací. Pořadí návrhů projektů je v tabulce uvedeno dle hodnocení na české straně.

Průběžně aktualizované výsledky 5. veřejné soutěže programu DELTA 2.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 29 návrhů projektů a 24 návrhů projektů postoupilo přes formální kontrolu do hodnocení.

K dispozici je podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory zde. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). K dispozici je video návod zde, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

  • Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  • Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  • Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí budou odesílána průběžně v závislosti na výsledcích od partnerských organizací.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je třeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Realizace projektů”. 

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).

Zveřejněno dne 30. 11. 2023