Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 14. 4. 2021.

 • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k výši alokace pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Předsednictvo TA ČR rozhodlo u jednoho návrhu projektu odlišně od hodnocení odborného poradního orgánu, a proto je zveřejněno Odůvodnění odlišného stanoviska předsednictva TA ČR.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 199 návrhů projektů, 191 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 39 návrhů projektů, což znamená 19,6% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

 • Pro uchazeče návrhů projektů, kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 
 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky:
  – na formuláři „Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba“,
  – a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů. 
 2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít  před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 o stížnostech ve veřejné soutěži.

 • Zveřejněno dne 30. 11. 2021