Program ÉTA: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

31.3.2020

Aktualizováno k 22. 4. 2020: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 16. dubna 2020 o rozdělení dodatečných finančních prostředků pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj (RE:START) mezi projekty ve 3. veřejné soutěži Programu ÉTA byl dodatečně podpořen návrh projektu: TL03000187 (Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách). Hlavnímu uchazeči tohoto návrhu projektu bylo odesláno nové Rozhodnutí o výsledku 3. veřejné soutěže Programu ÉTA.

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 18. září 2019.

 • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
  ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 526 návrhů projektů, 487 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 100 návrhů projektů, což znamená 20, 53 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující: 

 1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče: 
  – na formuláři „Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba“,
  – a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů. 

 2. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během několika dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Veškeré dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.
Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Zveřejněno dne 31. 3. 2020