Program GAMA 2, PP1: Vyhlášení výsledků 1.VS

27. 9. 2019

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, vyhlášené dne 24. dubna 2019.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 3. 2. 2020).
TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 3. 2. 2020) , jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 32 návrhů projektů, které všechny postoupily do hodnocení, z nich bude podpořeno celkem 23 návrhů projektů, což znamená 71,9 % míru úspěšnosti.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

  1. Předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.