Program GAMA 2, PP2, Seal of Excellence: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (program GAMA 2), podprogram 2,
Seal of Excellence.

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, jimiž jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, které obdrželi pečeť
Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 v 2. a 3. uzávěrce roku 2019.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu GAMA 2. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. října v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictví datové schránky;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání dokladů k prokázání způsobilosti prostřednictvím datové schránky

Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk na https://helpdesk.tacr.cz, v kategorii Program GAMA 2 – veřejná soutěž, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost o zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve formátu
Google Tabulek.

Uchazeč vyplní návrh projektu do webového formuláře ve formátu Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže uchazeč stáhne návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/.xls) nebo OpenDocument Format (.ods). Ten musí být následně spolu
s přílohami ve formátu PDF do veřejné soutěže podán prostřednictvím datové zprávy z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy musí být v datovém poli „Věc“ uvedeno „2. veřejná soutěž – program GAMA 2 – NÁVRH PROJEKTU“.

Každý uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR,
v náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí být uvedeno „2.  veřejná soutěž – program GAMA 2 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy
v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU GAMA 2, PODPROGRAM 2, SEAL OF EXCELLENCE

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program GAMA 2

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pravidla pro publicitu

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů.

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže programu GAMA 2 nebudou přijaty  takové návrhy projektů, jejichž uchazeči:

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost
    za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče,
aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu
nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.