Program GAMA 2, PP2, Seal of Excellence: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, Seal of Excellence, vyhlášené dne 9. října 2019.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podporynásledujících projektů.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 6 návrhů projektů, do hodnocení postoupily 4 návrhy projektů, z nich budou podpořeny celkem 4,
což znamená 66,67 % míru úspěšnosti.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

  1. Předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy,
    na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob
    ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty
    již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis
    z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.