Program GAMA 2: Vyhlášení 3. veřejné soutěže, podprogram 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. června 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 (dále jen Program GAMA 2, PP2). 

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení 3. veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž je zaměřena na:

 • podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR a 
 • ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. 

Projekty jsou podporovány z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA 2, PP2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 3. června v 9:00 hodin a končí dnem 21. července 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
  • Dokladů k prokázání způsobilosti.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA. 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku

Nejčastější dotazy k 3. veřejné soutěži programu GAMA 2, PP2 položené skrze Helpdesk budou zodpovězeny také během nahrávaného online informačního semináře pro uchazeče, který proběhne 9. června 2021.

Pro kontrolu, zda jste při podání návrhu projektu na něco nezapomněli, můžete využít checklist pro uchazeče.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže budou přijaty pouze takové návrhy projektů, jejichž hlavní uchazeč:

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2017, 2018, 2019); 
 • nesplňuje definici podniku v obtížích;
 • splní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

DOKUMENTY

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Project proposal
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No 2 – Evaluation process

Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory – aktualizováno ke dni 24. 9. 2021
Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program GAMA 2
Programme GAMA 2
Pravidla pro publicitu