Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, vyhlášené dne 16. března 2022.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 33 návrhů projektů, 20 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 7 návrhů projektů, což znamená 21% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro hlavního uchazeče těchto návrhů projektů následující: 

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnoticím posudkům. Na podporu není právní nárok.

Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.

  • Zveřejněno dne 28. 7. 2022