PROGRAM GAMA, PP2: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 6. VS A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ PRO PROJEKTY SME INSTRUMENTU FÁZE 1 S PEČETÍ SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2 (dále jen veřejná soutěž) pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1 ze 2. či 3. uzávěrky roku 2019, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019.

Veřejná soutěž je určena pouze pro projekty, které uspěly ve výzvě SME Instrumentu fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2019 a obdržely pečeť „Seal of Excellence“ Evropské komise, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financované. 

Tabulka s předběžnými parametry 6. veřejné soutěže programu GAMA, PP2, Seal of Excellence je k nahlédnutí ZDE

Více informací o vyhlášené veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení veřejné soutěže a dostupná na webových stránkách www.tacr.cz

Struktura návrhu projektu (přihláška) bude zjednodušena (jako v předchozích veřejných soutěžích programu GAMA, PP2), jelikož se jedná o projekty, jejichž kvalita již byla zhodnocena mezinárodními hodnotiteli v rámci výzvy Horizont 2020.

Kromě samotného projektu podaného do Horizontu 2020, Evaluation Summary Report a pečetě Seal of Excellence, musí uchazeči dodat ještě další dokumenty vyžadované českou legislativou, které budou specifikovány v Zadávací dokumentaci. Snahou TA ČR je co nejvíce snížit administrativní náročnost této veřejné soutěže. Díky tomu, že se bude jednat o zjednodušený proces hodnocení, TA ČR předpokládá, že výsledky veřejné soutěže budou známy již do 31. prosince 2019. 

Do 6. veřejné soutěže programu GAMA, podprogramu 2, nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči:

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období 2015, 2016, 2017;
  • splňují definici podniku v obtížích.

Příjemci této veřejné soutěže budou mít možnost využít služeb koučinku, která je pro příjemce SME Instrumentu 1 Horizontu 2020 povinná.

Případné dotazy k 6. veřejné soutěži programu GAMA, PP2 prosím směřujte, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.