Program KAPPA: Možnost navýšení rozpočtu na další aktivity projektů podpořených v 1. veřejné soutěži

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyzývá příjemce projektů podpořených v 1. veřejné soutěži Programu KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska, aby předložili žádosti o změnu projektu o navýšení rozpočtu a s tím související rozšíření o nové dodatečné aktivity, které přispívají
k naplnění cílů projektu, ale jsou nad rámec původního plánu projektu, např.:

 • vylepšení výsledků projektu / přidání nových výsledků, 
 • zapojení mladých výzkumníků a výzkumnic,
 • zmapování socioekonomického dopadu projektu, 
 • organizování bilaterálních aktivit s partnery projektu, které povedou k další spolupráci nebo k podání žádosti o další evropské programy financování, 
 • posílení činností v oblasti šíření výsledků, včetně prezentace na akcích, pořádání akcí zaměřených na budování kapacit atd.

Kdo může podat žádost o změnu
Hlavní příjemci projektů podpořených v rámci 1. veřejné soutěže Programu KAPPA.

Lhůta pro podání žádostí o změnu
Tato výzva k předkládání žádostí o změnu projektu je vyhlášena dne 9. června 2023 a bude otevřena do 7. července 2023.

Po odeslání žádosti je nutné vygenerovat potvrzení podání žádosti a toto potvrzení zaslat do datové schránky TA ČR (afth9xp) nejpozději
do 7. července 23:59 hod.

Výsledky hodnocení
Rozhodnutí o výsledcích bude zveřejněno nejpozději do 30. srpna 2023.

Podmínky

 • Celková alokace finančních prostředků na tuto výzvu činí 25 000 000 Kč.
 • Maximální navýšení podpory na jeden projekt je 5 000 000 Kč.
 • Hlavní příjemci projektů podávají žádost o změnu projektu v ISTA za účelem navýšení rozpočtu o částku nákladů spojených s dodatečnými aktivitami pouze v rámci již financovaných projektů Programu KAPPA.
 • Hlavní příjemci projektů mohou podat pouze jednu žádost o změnu na jeden projekt.
 • Žádost musí být podána v anglickém jazyce se všemi náležitostmi a přílohami podle postupu pro změnová řízení projektů dle Příručky pro příjemce, kapitola 5 a příloha č. 3 – Typologie změn (změna “Increase in the total eligible costs of a beneficiary and, where applicable, the related amount of funding”, kterou dle typu A, kterou schvaluje předsednictvo TA ČR). Ohledně přílohy “Tabulka s rozložením celkových uznaných nákladů projektu po změně” se prosím obraťte na referenta projektu Stanislava Tomana (stanislav.toman@tacr.cz).
 • Pokud je žádost podána neúplná, je na její doplnění stanovena lhůta maximálně 5 pracovních dní. Neúplná žádost nebude zahrnuta do dalšího hodnocení.
 • Projekt lze rozšířit pouze o další projektové aktivity, které jsou v souladu s cíli projektu, ale jsou nad rámec plánu v návrhu projektu.
 • Dodatečné činnosti budou v rámci projektů realizovány nejpozději do 30. dubna 2024, tj. projekty končící v 12/2023 mohou současně požádat o prodloužení projektu do 04/2024 v souvislosti s dodatečnými činnostmi, zatímco projekty končící v 04/2024 již o další prodloužení požádat nemohou.
 • Navýšení rozpočtu a s tím související výše podpory nesmí překročit 50 % původního rozpočtu realizovaného projektu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 • Navýšení rozpočtu je možné o  všechny kategorie nákladů, veškeré náklady musí splňovat podmínky způsobilosti stanovené v Podmínkách poskytnutí podpory v Programu KAPPA a v Pokynech pro způsobilé výdaje.
 • Nový rozpočet nesmí překročit maximální intenzitu podpory 96 % na projekt. Jednotliví příjemci nesmí překročit intenzitu financování na daný typ subjektu.

Poznámka
V případě, že má příjemce určitou částku nevyužité podpory z předchozích let realizace projektu, použije ji jako první. Přesuny mezi jednotlivými roky a nákladovými položkami oproti původnímu plánu jsou možné.

Hodnocení
Každá předložená žádost o změnu bude posouzena zpravodajem projektu podle postupu pro změnové řízení projektu dle Příručky pro příjemce
a podle následujících kritérií pro bonifikaci:

 1. Rozšíření projektu o nový/é výsledek/ky v jasně zdůvodněné bilaterální spolupráci nebo kopie přihlášky do jiných dotačních nástrojů mezinárodní spolupráce za účasti českého i donorského partnera.
  • 3 body
 2. Zlepšení stávajícího výsledku nebo zapojení subjektu, který rozšíří využití či komercializaci výsledků projektu.
  • 2 body
 3. Zapojení ženy výzkumnice nebo Ph.D. studentky/studenta do projektu.
  • 1 bod
 4. Aktivity bez vykazovaného výsledku typu setkání k předávání znalostí, mapování socioekonomického dopadu projektu, diseminace výsledků širší veřejnosti nebo účast na konferenci související s výsledky projektu a další projektové činnosti.
  • 1 bod

Programový výbor Programu KAPPA sestaví pořadník hodnocení na základě výše uvedených bonifikačních kritérií a předsednictvo TA ČR rozhodne
o poskytnutí dodatečných finančních prostředků projektům.

Eliminace korupčních vlivů
V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá TA ČR všechny příjemce, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu www.tacr.whistlelink.com.