Program KAPPA: Základní parametry první veřejné soutěže

Předsednictvo Technologické agentury ČR (TA ČR) na svém posledním zasedání schválilo základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska v rámci programu Výzkum, které vycházejí ze schválené Programové dohody. Výzva bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Přesné datum vyhlášení bude stanoveno po zářijovém jednání Programového výboru KAPPA v Oslu. Celkem bude v Programu KAPPA rozděleno téměř 32,5 milionu EUR.

Programová dohoda plní roli mezinárodního programu a definuje základní parametry celého Programu KAPPA, tedy i první veřejné soutěže, které jsou vypsány níže.

Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a podniky. Subjekt, který nesplňuje definici výzkumné organizace podle Nařízení Komise EU, vystupuje v projektu jako uchazeč typu podnik. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Výzkumné organizace ze třetích zemí, tj. z ostatních států kromě Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, mohou být partneři projektu a mají nárok na omezenou výši podpory, která bude blíže specifikována v textu Zadávací dokumentace. Podnik mladší 18 měsíců (od data zápisu do podání návrhu projektu) musí povinně předložit finanční plán vzhledem k neexistující účetní historii.

Program KAPPA není tematicky zaměřen, nicméně část alokace (5,2 milionů EUR) je vyčleněna na projekty řešící problematiku zachytávání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage, zkráceně CCS).

Průměrná předpokládaná intenzita podpory na Program je 80 %. Každý uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru činností v souladu s Nařízením Komise EU. Přesné podmínky k výši intenzity podpory na projekt a na dofinancování z ostatních zdrojů bude stanovena v Zadávací dokumentaci. Minimální finanční podpora na projekt je 500 000 EUR, maximální pak 1 500 000 EUR (pro projekty CCS 2 500 000 EUR). Investice nejsou způsobilý výdaj, uznatelné jsou pouze odpisy. Uznatelné náklady, respektive konec řešení všech projektů je maximálně do 30. dubna 2024. Vykazování nepřímých nákladů je možné pouze na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše 25 %.

Návrhy projektů budou hodnoceny třemi zahraničními oponenty mimo Česko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, oborový panel (případně oborové panely), Programový výbor a předsednictvo TA ČR. Výstupem hodnocení budou dva pořadníky, pro projekty CCS a pro ostatní projekty Fondů EHP a Norska.

Přesný termín vyhlášení veřejné soutěže bude stanoven i s ohledem na ostatní výzvy v rámci Fondů EHP a Norska v programu Výzkum. V Polsku se výzva pro základní výzkum uzavře v září, ale současně s tím bude otevřena výzva pro výzkum aplikovaný. V Rumunsku se výzva v programu Výzkum uzavírá koncem října. Portugalský program pro výzkum oceánu otevře výzvu v listopadu. Uchazečům proto doporučujeme, aby neváhali s hledáním potenciálních partnerů, kteří mohou být v druhé polovině roku velmi vytíženi.

Veškeré informace o tom, jak najít vhodného partnera naleznete na webu kappa.tacr.cz v sekci Hledání partnerů.