Program Národní centra kompetence: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 30. 11. 2022

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”), vyhlášené dne 15. 12. 2021.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 44 návrhů projektů, 40 návrhů projektů postoupilo do hodnocení (jeden návrh projektu byl však během hodnocení vyloučen). Z 39 návrhů projektů je podpořeno celkem 18 návrhů projektů, což znamená 41% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Předsednictvo TA ČR na svém jednání dne 24. 11. 2022 rozhodlo ve 2. veřejné soutěži Národní centra kompetence o podpoře 18 návrhů projektů v celkové výši téměř 6,1 mld. Kč. Součástí tohoto rozhodnutí je snížení nákladů a související podpory všech návrhů projektů, doporučených k podpoře, ve výši 25 %. K tomuto rozhodnutí dospělo předsednictvo na základě zvážení disponibilních finančních prostředků, hodnocení jednotlivých návrhů projektů v rámci hodnoticího procesu, naplnění cílů programu a možnosti navýšení rozpočtu podpořených projektů z prostředků RRF v rámci Národního plánu obnovy v souladu s §9, odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je nutné mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”. 

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.