Program Prostředí pro život: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 28. 6. 2023.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

TA ČR vyhlašuje sedmou veřejnou soutěž v podprogramech:

Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)Podprogram 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. 

Předběžné parametry 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 7. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.Zveřejněno dne 24. 3. 2023