PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 1. VS A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se plánuje na 12. června 2019.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) a do podprogramu 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí).
Po vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže Prostředí pro životk nahlédnutí ZDE.

Více informací k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v Programu Prostředí pro život, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.