Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 3. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 20. května 2020.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny,
která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě
i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu). Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. 

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín, forma a místo konání informačního semináře budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život naleznete ZDE. Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život směřujte na Helpdesk.