Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 4. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž vyhlášení se plánuje dne 9. září 2020.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispeje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy). Bude se jednat o dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Prostředí pro život, podprogram 3 k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 4. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život, podprogram 3 společně se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

TA ČR dále upozorňuje uchazeče o podporu v Programu Prostředí pro život, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči nebudou mít zveřejněnou účetní závěrku dle zákona č. 563/1991 Sb. nebo budou splňovat definici podniku v obtížích (dle Nařízení Komise EU č. 651/2014). Podrobnější informace budou uvedeny rovněž v Zadávací dokumentaci.

Případné dotazy k 4. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život, podprogram 3 směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.