Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 6. veřejné soutěže a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 29. června 2022.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Šestá veřejná soutěž bude vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 
Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Předběžné parametry 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 6. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.