Program Prostředí pro život: Upřesnění uplatnitelnosti výstupů/výsledků ve 3. VS

Z důvodu zvýšeného množství dotazů ohledně přítomnosti aplikačního garanta v návrzích projektů podávaných do 3. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život informuje Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) uchazeče následovně:

Ve 3. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život není povinnost mít aplikačního garanta, uchazeč však musí doložit uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi.

Uplatnitelnost výstupů/výsledků potvrzuje subjekt, který by měl splňovat následující:

  • vykonávat veřejnou správu v oblasti životního prostředí;
  • vykonávat činnost jednoznačně související s předmětem návrhu projektu (cílem, výstupy/výsledky);
  • lze předpokládat, že spolupráce s tímto subjektem (testování, certifikace, poskytnutí dat apod.) povede k využití výstupů/výsledků v praxi.

Vše výše uvedené je plně v souladu s bodem 3.2 Zadávací dokumentace. TA ČR nebude posuzovat v rámci soutěžní lhůty Vámi předložené konkrétní subjekty, zda tuto podmínku splňují. Posouzení bude součástí hodnocení návrhů projektů (viz bod 6.2 Zadávací dokumentace), zejména
v hodnotícím kritériu č. 4. „Relevance výsledků projektu, jejich uplatnitelnost a schopnost uvedení do praxe“.

Z doložení uplatnitelnosti výstupů/výsledků musí být zřejmé, že budoucí uživatel je připraven a schopen zajistit uplatnění ve veřejné správě. Vzhledem k zaměření podprogramu 1 je třeba, aby byla v návrhu projektu prokázána uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi následovně:

  • o plánované výstupy/výsledky návrhu projektu je zájem (např. Letter of Intent, projevení zájmu);
  • projevený zájem je navázán na konkrétní činnosti ve výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí;
  • součást promyšlené aplikace je i příslib spolupráce veřejné správy při zavádění výstupu/výsledku do praxe (např. příslib pilotního testování, certifikace, poskytnutí součinnosti).

Upozorňujeme uchazeče, že při formulaci uplatnitelnosti a případném získávání potvrzení (např. od orgánů veřejné správy) je potřeba komunikovat
s předpokládaným uživatelem výstupů/výsledků včas a na základě úplných informací o návrhu projektu.