Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

Aktualizováno k 20. 4. 2020: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 6. dubna 2020 o rozdělení dodatečných finančních prostředků mezi projekty v 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život byly dodatečně podpořeny následující projekty v podprogramu 1: SS01010121 (Analýza skutečného provozu zařı́zenı́ pro vytápěnı́ domácnostı́ pevnými palivy), SS01010207 (Vývoj nástroje pro identifikaci hlavnı́ch rizik hospodařenı́ s vodnı́mi zdroji v povodı́ Dyje a metodika jejich systémového řešenı́ v podmı́nkách měnı́cı́ho se klimatu)
a SS01010280 (Optimalizace managementu rybničnı́ch lokalit směřujı́cı́ k zachovánı́ biodiversity v podmı́nkách klimatických změn). Hlavním uchazečům těchto návrhů projektů bylo odesláno nové Rozhodnutí o výsledku 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život do datové schránky.

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. června 2019.

 • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
  ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž a jednotlivé podprogramy, budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. V takovém případě budou podpořeny návrhy projektů
  v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 328 návrhů projektů, 291 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno 18 návrhů projektů v podprogramu 1 a 25 návrhů projektů v podprogramu 2, celkem tedy 43 návrhů projektů, což znamená 15% úspěšnost podpory podaných projektů (úspěšnost podpory podaných projektů je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

U návrhů projektů, kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující:

 1. Předložit identifikační údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob
  ne starších než 90 kalendářních dnů.
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Veškeré dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Zveřejněno dne 28. 2. 2020